ایستگاه ائل گلی

 
 ایستگاه سهند

 
 ایستگاه امام رضا(ع)

 
 ایستگاه خیام

 
 ایستگاه 29 بهمن

 
 ایستگاه شهریار

 
 ایستگاه دانشگاه

 
 ایستگاه آبرسان