ایستگاهها
ایستگاه میدان ساعت
ایستگاه شهید بهشتی
ایستگاه استاد شهریار