محتوای 3
ایستگاه شماره 1
نام ایستگاه : ائل گلی
موقعیت : بلوار ائل گلی، روبروي هتل پارس
نوع ایستگاه : هم سطح
تعداد طبقات : یک طبقه + زیر گذر ورودي شرقی
تعداد ورودي : 2
مساحت کل ایستگاه(مترمربع) : 5550
cut and cover : روش اجرا
% پیشرفت فیزیکی : 100
این ایستگاه در انتهاي مسیر فعلی خط 5EWقرار گرفته است .درمقابل آن یعنی در ضلع شرقی پارك ائل گلی و هتل پارس واقع شده و در پشت آن در سمت غرب توقفگاه ائل گلی واقع شده است.سمت شمال آن لوله نفت اصلی قرار گرفته و ضلع جنوب نیز توقفگاه ائل گلی تا کمربندي ادامه می یابد.این ایستگاه همسطح بوده ودسترسی به آن از سمت خیابان به راحتی صورت می گیرد .از ضلع مقابل خیابان براي تامین آسایش بیشتر مسافران یک زیر گذر مسافران را به سمت ایستگاه هدایت می کند و مسافران رسیده به ایستگاه را نیز براي بازدید از ائل گلی به سمت دیگر خیابان می رساند.

 
 
  • ایستگاه یک مترو ائل گلی