ایستگاه ائل گلی
 
 ایستگاه سهند
 
 ایستگاه امام رضا(ع)
 
 ایستگاه خیام
 
 ایستگاه 29 بهمن
 
 ایستگاه شهریار
 
 ایستگاه دانشگاه
 
 ایستگاه آبرسان