مدیرعامل و سازمان‌ها
مهندس یعقوب هوشیار
 شهردار کلانشهر تبریز
مهندس پیمان علیپور
سرپرست  شرکت بهره برداری 
 
 اطلاعیه ها و مناسبت ها
 
 نظام پیشنهادات
 

 
 حراست و پیوندها
 
 پیوندهای ضروری

 
 
 لینک متروها


 
تاریخ : دوشنبه 10 خرداد 1400     |     کد : 613

آگهی مزایده :

آگهی مزایده ی شماره 200-1400

شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد تا فضاهای تبلیغاتی داخل قطارها از طریق مزایده، به مدت دو سال با شرایط و حدود مندرج در اسناد مزایده، به اجاره واگذار نماید .

PDF چاپ چاپ