مدیرعامل و سازمان‌ها
مهندس یعقوب هوشیار
 شهردار کلانشهر تبریز
مهندس پیمان علیپور
سرپرست  شرکت بهره برداری 
 
 اطلاعیه ها و مناسبت ها
 
 نظام پیشنهادات
 

 
 حراست و پیوندها
 
 پیوندهای ضروری

 
 
 لینک متروها


 
تاریخ : يکشنبه 31 مرداد 1400     |     کد : 655

آگهی فراخوان مناقصه گران

مناقصه عمومی (400-1400) :

شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد تا قرارداد « " انجام خدمات مسافری،کنترل و فروش بلیت ایستگاه های خط یک قطار شهری تبریز "» را ازطریق برگزاری مناقصه  عمومی به پیمانکار ذیصلاح واجد شرایط  واگذار نماید.

مناقصه گران داوطلب می بایست حداقل دارای گواهی صلاحیت (مجوز کار) برای ارائه (خدمات عمومی ) باشند
محل و زمان فروش اسناد: فروش اسناد از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخه 1400/06/02  لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/06/06،  با بهمراه داشتن « معرفی نامه رسمی » و نیز « رسید واریز مبلغ 1،000،000 ريال » به حساب جاری شماره 100809774440 نزد بانک شهر، شعبه شهرداری تبریز (به نام شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز)، ضمن مراجعه به امور حقوقی و قراردادهای شرکت به آدرس « تبریز؛ شهرک نور؛ انتهای بلوار لاله‌ی غربی؛ کوی میخک  ؛ طبقه اول ساختمان مرکزی شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه »  مراجعه و اسناد را دریافت  نمایند.
مناقصه گزار در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و به مستنداتی که مطابق شرایط مندرج در اسناد ارزیابی، تنظیم و ارائه نشده باشند،ترتیب اثر داده نخواهد شد.  
                                                                                     
شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه


PDF چاپ چاپ